تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد | فخرآباد


تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

 

(انتشار اصلی)

تصاویر تاسوعا محرم۹۰

هیئت قاسم آباد

حسینیه روستای فخرآباد

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1373.JPG

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

باقی تصاویر در ادامه مطلب

ادامه مطلب

 

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1371.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1373.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1412.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1374.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1377.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1378.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1379.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1381.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1387.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1383.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1384.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1390.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1392.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1395.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1396.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1369.JPG

http://www.fakhrabad.com/upload/90/zohr9/IMG_1368.JPG

»مراسم تعزیه خوانی«

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

« بدرقـــه هیئـت محتــرم روستـای قاســم آبــاد »

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

تصاویر تاسوعا محرم۹۰-هیئت قاسم آباد-حسینیه روستای فخرآباد

دیدگاه های این مطلب


رضا حسن پور(تعزیه خوان)

با تشکر از شما ذاکرین ابا عبدالله که زحمت کشیدید و با طراحی این سایت باعث ترویج فرهنگ عاشورایی شدیدخواهش میکنم. ممنون از شما . اجرتون با اباعبداللهحمیدرضا فئوادیان(مداح وتعزیه خوان روستای قاسم آباد)

باعرض سلام و خسته نباشی
امیدوارم در کلیه امور موفق باشید و در این راهی که قدم گذاشتید خداوند خیر دنیوی و اخروی نصیبت شما فرماید.وهمچنین خواهشمندیم عکسهای تعزیه روز عاشورا رو هم محبت کنین بزارین.ممنون از تلاش و محبتتانبا سپاس از لطف شما. به دلیل اینکه چند سری تصویر جدید از روز عاشورا بدستمون رسیده. وقفه ای در آپلود اونها افتاد. تا پایان هفته تمامی تصاویر عاشورا ۹۰ که شامل بیش از ۵۰تصویر از تعذیه میشه رو قرار میدیم.با سلام و درود و عرض تشکر از شما که خاطرات محرم فخرآباد را برای ما زنده کردید.خدا قوتدرود. خواهش میکنم. تشکر بابت نظرشماsalam khasteh nabashid .az negah kardan tamam tasavir lezzat bordam.باعرض سلام.میخوام ازاین طریق تشکر کنم که با راه اندازی این سایت ما میتوانیم در طول سال خاطرات محرم خود را مرور واز ان لذت ببریم.امیدوارم پایدار و روز به روز دراین امرخیر موفق باشید.سایت خوبی دارید و عکسهای جالبی گذاشتیدبا سلام از سایت بسیار جالب شما که مراسمات زیبای محرم دو روستای قاسم آباد و فخرآباد شهرستان را به عموم معرفی میکنید وباعث ترویج رسومات دو روستا هستید ما هم یک وبلاگ برای روستای قاسم آباد ساختیم که امیدواریم مطالب ومحتوای مورد پسندی داشته باشیم http://www.ghasemabaddamghan.blogfa.com نشانی وبلاگ روستا هست وبرای تبادل لینک آماده ایم.ارسال نظر